Obec Břasy
ObecBřasy

Plán rozvoje sportu v obci Břasy

Znak obce0002OBEC BŘASY

Břasy, Darová, Kříše, Stupno, Vranovice

PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI BŘASY na roky 2018 - 2025

 • Zpracováno k naplnění § 6a zákona č. 115/2001 Sb.
 • Zpracoval Miroslav Kroc, starosta obce
 • Schváleno Zastupitelstvem obce Břasy dne 28. června 2018.

1. Úvod

Oblast sportu je v posledních letech velmi dynamickou oblastí, která svým způsobem reaguje na změny ekonomických, sociálních i životních podmínek. Současně se zvyšují hodnota zdraví, roste snaha o zkvalitňování života, smysluplné aktivní užívání volného času, zdravý životní styl, ale také o sociální kontakt, seberealizaci a aktivní odpočinek.

Pohybové aktivity dětí dlouhodobě klesají, rovněž dlouhodobě klesá jejich fyzická zdatnost a snižuje se pohybová gramotnost. Nedostatek přirozeného pohybu vede ke zvýšenému výskytu dětské obezity. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně 25% chlapců a 13% dívek v české populaci.

Plán rozvoje sportu v obci Břasy je dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce a jejích obyvatel. Cílem tohoto plánu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách v obci a navrhnout i způsob financování podpory sportu v obci. Snahou obce bude vycházet z potřeb obyvatel a podpora se bude odvíjet i od sportovně historických tradic. Snahou obce bude také koordinovat činnost sportovních subjektů, respektování potřeb svých občanů, kontrola efektivnosti vynaložených finančních prostředků a využívání různých sportovních dotací. Obec si je vědoma důležitého spontánního sdružování a spolkové činnosti, od kterých se odvíjí sounáležitost občanů s obcí.

2. Základní charakteristiky obce Břasy

 • Rozloha obce: 2 149 ha
 • Počet obyvatel (k 1. 1. 2018): 2 216
 • Počet částí obce: 5
 • Pořadí obce v okrese Rokycany dle počtu obyvatel (z 68 obcí): 6
 • Pořadí obce v Plzeňském kraji dle počtu obyvatel (z 501 obcí): 41
 • Pořadí obce v ČR dle počtu obyvatel (z 6 258 obcí): 625

Věková struktura obyvatel obce Břasy (k 1. 1. 2018)

Celkem: 2216

Muži: 1092
Dle věku:
0-14: 338
15-64: 1393
65+: 462

Ženy: 1124
Dle věku:
0-14: 167
15-64: 678
65+: 266

3. Základní legislativní normy

Základní dokumenty:

 • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
 • Koncepce podpory sportu 2016 – 2025, Sport 2025 (MŠMT ČR, 27. 6. 2016),
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

§ 6 Úkoly obcí

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:

 1. zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
 2. zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
 3. zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnosti občanů,
 4. kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
 5. zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

  (2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

§ 6a Plány v oblasti sportu, odst. (2)

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 85, odst. c)

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 9 Výdaje rozpočtu obce

(1) Z rozpočtu obce se hradí zejména

a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,

b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,

h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec,

i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.

4. Školní sport

Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se ve vztahu s biologickým a psychomotorickým vývojem dětí a mládeže utvářejí a formují i postoje k pohybové aktivitě. Pravidelná účast dětí a mládeže k organizované i volnočasové pohybové aktivitě příznivě ovlivňuje také vztah k pohybovým aktivitám a ke sportu v dospělosti. Až 85% pohybových aktivit dětí v Evropské unii je realizováno ve školách, proto má pohyb a sport v rámci školní výuky a ve školních sportovních klubech pro tělesný rozvoj žáků i pro jejich zdraví mimořádný význam. Navíc sport má i výchovný a socializační faktor a jedná se o účinnou formu prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.

5. Veřejně přístupné sportovní a volnočasové areály obce

Veřejně přístupné volnočasové areály jsou velmi důležité pro rozšíření pohybových a sportovních aktivit obyvatel, především pak dětí a mládeže. Umožňují různorodé pohybové aktivity, kterých se mohou účastnit jednotlivci i skupiny zájemců, umožňují setkávání a podporují soutěživost. Sportování celých rodin pak děti motivuje nejvíce a příklad rodičů je pro ně nejlepším impulzem pro rozvoj aktivního způsobu života v dospělosti.

Snahou obce bude vytvářet základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit, včetně stabilizace sportovního zázemí dle potřeb obyvatel obce. Výstavba sportovní vybavenosti nebo volnočasových sportovních areálů ale znamená pro obec nejenom vysokou vstupní investici, ale také každoroční výdaje na provoz a údržbu hřišť. Další finance jsou potřeba na rekonstrukce sportovních povrchů hřišť a zázemí sportovišť po určité době užívání a obnovu sportovního vybavení.

6. Přehled sportovních zařízení v obci Břasy

Darová

Darovanský dvůr Resort v soukromém vlastnictví, využití za poplatek

 • 27 jamkové golfové hřiště, tenisové kurty, bazén, fotbalové hřiště, vodní svět, bowling

Vranovice

 • Tělocvična se zázemím,
 • Sokolské hřiště ve vlastnictví Sokola Vranovice,
 • Hasičárna (zázemí SDH Vranovice, jednotka JPO V)

Kříše

Hřiště ve vlastnictví TJ Baník Kříše

 • nohejbalové hřiště, dětské hřiště

Motokrosový areál (zázemí Moto klubu Kříše v AČR)

Kulturní dům ve vlastnictví TJ Baník Kříše (zázemí pro stolní tenis)

Jízdárna v soukromém vlastnictví (p. Dachová)

Hasičárna (zázemí SDH Kříše, jednotka JPO V, práce s mládeží)

Stupno

Školní zázemí:

 • víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou 60 m a doskočištěm,
 • školní tělocvična se zázemím,
 • workoutové hřiště s 5 prvky,
 • dětské hřiště.

Areál házenkářského hřiště ve vlastnictví TJ Sokol Stupno:

 • běžecká dráha 200m,
 • házenkářské hřiště s osvětlením,
 • cvičné hřiště,
 • Sokolka s posilovnou,
 • šatny se zázemím,
 • MTB cyklotrasy.

Tenisové kurty ve vlastnictví TJ Sokol Stupno:

 • tenisové kurty s osvětlením a zázemím,
 • cvičná stěna.

Dětské hřiště v Dolním Stupně a U Dubu

Hasičárna (zázemí SDH Stupno)

Břasy

Fotbalový areál:

 • fotbalové hřiště s osvětlením a zázemím,
 • cvičné fotbalové hřiště s osvětlením.

Volnočasový areál Ultramarinka:

 • in-line dráha,
 • workoutové hřiště,
 • pumptrackové hřiště,
 • disgolf hřiště,
 • MTB tratě v okolí,
 • travnaté plochy.

Areál sokolovny ve vlastnictví TJ Sokol Břasy:

 • Sokolovna – tělocvična, zázemí pro stolní tenis, posilovna,
 • volejbalové hřiště.

Dětské hřiště u hasičárny

Hřiště u vojenských bytovek

Zázemí pro spolek Psí sporty Žabka v soukromém vlastnictví

Hasičárna (zázemí SDH Břasy, jednotka JPO III)

7. Přehled sportovních spolků

V obci Břasy je pestrá spolková činnost a v současné době je v obci registrováno 16 sportovních spolků, z nichž jsou 4 sbory dobrovolných hasičů. Přehled spolků je uveden v Příloze č. 1.

8. Podpora obce k rozvoji sportu

Obec Břasy zajišťuje fungování, udržování a i provozování svých sportovních zázemí. Dále obec podporuje činnost sportovních spolků pravidelnými dotacemi dle směrnice č. 9/2015, Obecné zásady pro poskytování dotací, schválené zastupitelstvem obce dne 3. 12. 2015. Na základě žádostí spolků rada obce nebo zastupitelstvo obce zpravidla v únoru schválí výše dotací a po zpracování a podepsání smluv je snahou obce odeslání schválených finančních prostředků do 31. března na účty spolků.

Obec se dále snaží udržovat sportovní areály a příslušné zázemí ve vlastnictví obce v odpovídajícím stavu a umožňuje obyvatelům jejich využití. Obec také v dotacích nebo přímo pomáhá finančně i k fungování a udržování majetku sloužícího ke sportování ve vlastnictví sportovních spolků.

Přibližný přehled včetně plánu finanční podpory obce k rozvoji sportu v letech 2015 – 2025 je uveden v Příloze č. 2.

Plán investic, rekonstrukcí a údržby sportovních zařízení ve vlastnictví obce a spolků v dalších letech je uveden v Příloze č. 3. Snahou obce bude průběžné dovybavování sportovních zařízení, dětských hřišť, modernizace sportovních zařízení, propagace sportovních akcí, rozvoj cyklostezek, turistických cest nebo naučných stezek na katastru obce. Zvláště pro školní děti a sportovní spolky by hlavně přes zimní období byla potřebná výstavba odpovídající tělocvičny ve školním areálu nejlépe v letech 2020 – 2025.

Plán rozvoje sportu v obci Břasy je zveřejněn na webových stránkách obce a je dostupný ve fyzické podobě na Obecním úřadě Břasy.

Přehled příloh:

 • Příloha č. 1 Přehled sportovních spolků v obci Břasy
 • Příloha č. 2 Přehled finanční podpory obce Břasy k rozvoji sportu
 • Příloha č. 3 Návrh investic a rekonstrukcí pro podporu rozvoje sportu v letech 2018 - 2025
 • přílohy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mobilní turistický průvodce

Mobilní turistický průvodce

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

 • 2286Aktuální počet obyvatel
 • 458Nadmořská výška v metrech
 • 2144Rozloha obce v hektarech
 • 1379První písemná zmínka