Obec Břasy
ObecBřasy

Popis realizace poskytování pečovatelské služby

Název a adresa zařízení: Pečovatelská služba Břasy

Název poskytovatele: Obec Břasy, Břasy 350, 338 24, okres Rokycany

Druh sociální služby: pečovatelská služba

Forma poskytované služby: terénní

IČ: 00258628 

ISS: 5102439

Své služby poskytuje Pečovatelská služba Břasy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu se standardy kvality sociálních služeb, metodikami pečovatelské služby a platnými právními normami, v rozsahu svých kapacit a odborných a kvalifikačních předpokladů svých zaměstnanců tak, jak je stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.

Cílem je poskytovat kvalitní, cenově dostupnou sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého klienta. 

Služba je určena občanům se sníženou soběstačností či mobilitou z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení apod., kdy tento stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a pokud tito občané žijí trvale nebo dlouhodobě na území následujících obcí: Břasy (a její části - Vranovice, Stupno, Kříše, Darová), Bezděkov, Bušovice (včetně jejich částí Sedlecko a Střapole), Lhotka u Radnic, Liblín, Němčovice, Přívětice, Smědčice, Újezd u Svatého Kříže, Všenice.

Zázemí pečovatelské služby: DPS, Břasy č.p. 300, 338 24 Břasy 1. V této budově se nachází provozní místnosti pečovatelské služby, kancelář, hygienické zázemí, místnost pro praní a žehlení prádla a sušárna.
Nachází se zde také soukromá ordinace obvodní lékařky a restaurace, kde se mohou obyvatelé DPS stravovat.


Principy služby

 • přístup pružně přizpůsobený měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů
 • flexibilita
 • taktnost
 • diskrétnost a mlčenlivost o soukromí uživatelů
 • transparentnost při účtování plateb za služby

Cílová skupina uživatelů:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura:

 • dospělí (27- 64 let)
 • mladší senioři (65- 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Personální zajištění:

 • sociální pracovnice – zajištění administrativních úkonů
 • pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče

Pravidla poskytování služby:

Zájemce o službu se telefonicky, anebo osobní návštěvou v DPS Břasy č.p. 300, spojí se sociálním pracovníkem, který mu o službě poskytne základní informace. V případě zájmu si poté společně domluví schůzku v domácnosti žadatele. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby předchází jednání mezi zájemcem o poskytnutí sociální služby a poskytovatelem (sociální šetření).

Zájemce o službu před podpisem smlouvy rovněž obdrží k prostudování vnitřní pravidla poskytování služby. S pravidly je poté sociálním pracovníkem znovu podrobně seznámen. Svým podpisem stvrzuje, že těmto pravidlům porozuměl a zavazuje se je dodržovat.

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech klientů nebo v Domech s pečovatelskou službou – Břasy č. p. 300 a Břasy č.p. 60.

Službu je možné čerpat od pondělí do pátku, mezi 07:30 – 16:00 hodinou.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytování stravy nebo pomoci při zajišťování stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • základní sociální poradenství.

Fakultativní činnosti:

 • doprava uživatelů vozidlem obce,
 • zapůjčení chodítka, WC křesla, nástavce na WC,
 • dohled dle potřeby klienta.

Účtování za služby probíhá vždy k poslednímu dni v měsíci.
Na základě čerpaných úkonů je uživateli vystaven doklad o zaplacení.


 

 

 

Vyřizování stížností ze strany uživatele:

Uživatelé sociální služby mají dle § 88, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, právo písemně, anebo ústně podávat stížnosti, náměty a připomínky k poskytování služby.

Námět, připomínku nebo stížnost je možné předat kterémukoliv pracovníku poskytovatele. Tento má povinnost ihned, jakmile to z provozních důvodů bude možné, předat ji vedoucímu pečovatelské služby (starostovi obce). Postup řešení situace je upraven ve vnitřních předpisech poskytovatele služby a žadatel o službu je s nimi před podpisem smlouvy seznámen.

 

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 91 odst. 3.

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytovatel je povinen vést evidenci žadatelů, se kterými nemohla být uzavřena smlouva z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).

Službu nelze odmítnout bez osobního jednání se zájemcem nebo s určeným zástupcem zájemce. Při odmítnutí předloží zájemci sociální pracovník nabídku a seznámí ho s možnostmi zajištění jeho potřeb jiným subjektem.

 

Kontakty:         

 • Mgr. Vlasta Hirmanová, sociální pracovník - 725 046 535
 • Kateřina Soukupová - 607 027  663
 • Yveta Sallerová - 727 844 914
 • Marcela Milfaitová – 702 041 488
 • Obec Břasy - 371 791 094

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mobilní turistický průvodce

Mobilní turistický průvodce

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

 • 2286Aktuální počet obyvatel
 • 458Nadmořská výška v metrech
 • 2144Rozloha obce v hektarech
 • 1379První písemná zmínka