Obec Břasy
ObecBřasy

Vnitřní pravidla pečovatelské služby obce Břasy

Článek č. 1

Definice pečovatelské služby

1.1. Pečovatelská služba obce Břasy (dále jen „pečovatelská služba“) je zařazena do organizační struktury Obecního úřadu Břasy, se sídlem Břasy 350, 338 24 BŘASY. Pracovnice pečovatelské služby, provádějící přímo výkon služeb, sídlí v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Břasích č. p. 300, 338 24 BŘASY.

1.2. Pečovatelská služba zajišťuje praktickou pomoc umožňující klientům za důstojných podmínek co nejdéle důstojně setrvat v domácím prostředí a zachovat vazby na okolí, rodinu a přátele. Cílem je poskytovat kvalitní, cenově dostupnou sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého klienta. Služby se poskytují na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby (dále jen „Smlouva“) mezi občanem požadujícím pomoc a pečovatelskou službou (obcí Břasy) jako poskytovatelem. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

1.3. Pečovatelská služba je poskytována za úplatu sjednanou ve Smlouvě. Bezplatně se poskytuje pouze osobám, které jsou uvedeny v § 75 zákona č. 108/2006 Sb. Úhrada za jednotlivé úkony je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

1.4. Pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost či mobilitu z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení apod., kdy tento stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a žijí trvale nebo dlouhodobě na území obce Břasy.

1.5. Pravomoci a povinnosti pečovatelské služby jsou vymezeny registrací a platnou legislativou. Rozsah úkonů se řídí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

1.6. Smlouvu lze vypovědět ze strany poskytovatele na základě výpovědních důvodů uvedených ve Smlouvě. Uživatel může vypovědět Smlouvu kdykoliv i bez uvedení důvodu v písemné formě.

Článek č. 2

Popis struktury a fungování organizace

2.1. Struktura pečovatelské služby obce Břasy je následující:

 • starosta obce Břasy řídí a kontroluje pracovníky a zajišťuje finanční zabezpečení provozu pečovatelské služby včetně finanční kontroly.
 • sociální pracovnice vyřizuje administrativní záležitosti spojené s místním šetřením před uzavřením Smlouvy se zájemcem, zpracovává návrhy Smluv, vede spisovou dokumentaci jednotlivých klientů pečovatelské služby, společně s klienty plánuje průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti příjemce a společně s příjemcem průběžně, nejméně však jednou za 6 měsíců, hodnotí, zda jsou tyto cíle naplňovány.
 • pečovatelka zajišťuje provádění úkonů v bytech příjemců pečovatelské služby obce Břasy dohodnutých ve Smlouvě, vede měsíční výkaz o provedených úkonech pečovatelské služby a vybírá od klientů příslušnou hotovost za poskytnuté služby.

Článek č. 3

Provozní pravidla

3.1. Pečovatelská služba se poskytuje od pondělí do pátku v rozmezí od 7:30 do 16:00 hod. V sobotu, neděli a státem uznaných svátcích se poskytuje jen výjimečně dle individuální dohody. Konkrétní plnění jednotlivých úkonů a jejich četnost si uživatel, kterému jsou úkony poskytovány na základě uzavřené Smlouvy, ústně dohodne s pečovatelkou individuálně dle aktuální potřeby, maximálně však v rozsahu stanoveném ve Smlouvě.

3.2. Poskytování pečovatelské služby bude zahájeno dnem sjednaným ve Smlouvě. Ukončení poskytování pečovatelské služby je rovněž řešeno Smlouvou.

3.3. Smlouva je uzavírána mezi obcí Břasy a zájemcem o úkony pečovatelské služby. Podkladem pro uzavření Smlouvy je tiskopis označený jako „Žádost o poskytování pečovatelské služby“, který zájemce vyplní sám nebo za pomoci sociální pracovnice.

3.4. Úkony dohodnuté ve Smlouvě lze ze strany příjemce pečovatelské služby požadovat v rámci pravidel kdykoliv, dle aktuální potřeby. Každý měsíc budou vyúčtované pouze ty úkony, které budou skutečně vykonány.

3.5. V den zahájení pečovatelské služby se zpravidla k příjemci služby dostaví pečovatelka a dojedná s klientem konkrétní požadavky na nejbližší období.

Článek č. 4

Povinnosti poskytovatele a příjemce služby

4.1. V případě provádění úkonů souvisejících s nákupem či jiným placením v hotovosti je příjemce služby povinen příslušnou předpokládanou finanční částku předat pracovnici pečovatelské služby předem, před započetím úkonu. Pracovnice pečovatelské služby finanční transakci úkonu příjemci služby řádně a včas vyúčtuje s tím, že bude přeplatek vrácen příjemci služby neprodleně po dokončení úkonu spojeného s přímou platbou. Případný doplatek je příjemce služby povinen neprodleně uhradit hotově pracovnici pečovatelské služby při dokončení úkonu.

4.2. Poskytovatel je povinen předložit zájemci o pečovatelskou službu písemně zpracovaný seznam úkonů a jejich úhrad, ze kterých si zájemce může vybrat dle svých požadavků, a to nejpozději při sjednávání Smlouvy v době šetření za účelem uzavření Smlouvy.

4.3. Poskytovatel je povinen projednat se zájemcem o poskytování pečovatelské služby jeho požadavky, očekávání a osobní cíle a to formou pro zájemce srozumitelnou.

4.4. Tyto požadavky, očekávání a osobní cíle bude pracovník pečovatelské služby s příjemcem průběžně opakovaně projednávat a hodnotit (viz. Individuální plán). K tomuto projednávání a hodnocení může dojít kdykoliv, dle přání příjemce, nejméně však jednou za 6 měsíců.

4.5. Poskytovatel je povinen vést pro každého příjemce výkaz provedených úkonů a to vždy za období kalendářního měsíce. Tento výkaz provedených úkonů slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování úhrady za služby. Z obsahu měsíčního výkazu o provedených úkonech pečovatelské služby musí být patrné následující údaje: jméno a příjmení příjemce služby, období, za které je výkaz vyplňován, datum úkonu, popis úkonu, sazba za hodinu, skutečně strávený čas u klienta a cena za úkon, celková cena za měsíc, podpis příjemce a pracovníka pečovatelské služby.

Článek č. 5

Způsob úhrady za službu

5.1. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování za skutečně odebrané úkony v rámci poskytování pečovatelské služby v příslušném kalendářním měsíci, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel uživateli vyúčtování předkládá.

5.2. Úhradu za poskytnuté úkony hradí uživatel nebo jím zvolený zástupce (zmocněnec) zpětně dle měsíčního vyúčtování.

5.3. Uživatel je povinen poskytovateli zaplatit úhradu na základě předloženého vyúčtování za poskytnuté služby do posledního kalendářního dne v měsíci, ve kterém mu bylo vyúčtování předloženo. Poskytovatel po kompletní úhradě uživateli vystaví a předá doklad o úhradě.

5.4. Úhrada je zpravidla vybírána hotově pověřeným zaměstnancem (nejčastěji pečovatelkou), který předá příjemci stvrzenku o zaplacení.

5.5. V případě, že klient poskytnutí služby ve smlouvou stanoveném dni a čase nepožaduje, je povinen toto oznámit poskytovateli nejpozději den před zrušením služby, a to nejpozději do 14 hod., s výjimkou nenadálých zdravotních problémů (hospitalizace apod.).

Článek č. 6

Podmínky ukončení poskytování pečovatelské služby

6.1. Poskytování pečovatelské služby může být ukončeno z následujících důvodů:

 • na základě vypovězení smlouvy ze strany uživatele,
 • na základě vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele,
 • úmrtím klienta.

6.2. Uživatel může vypovědět Smlouvu bez udání důvodu a to písemně – vlastnoručně podepsaná příjemcem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, minimálně 3 pracovní dny před vypovězením smlouvy. Uživatel je povinen vyrovnat závazky vůči poskytovateli nejdéle do konce následujícího měsíce ode dne ukončení Smlouvy.

6.3. Poskytovatel může vypovědět Smlouvu:

 1. Přestal-li uživatel patřit do cílové skupiny. Tuto skutečnost oznámí uživateli minimálně 7 kalendářních dnů před zamýšleným ukončením Smlouvy. Tato lhůta začíná běžet následující den od prokazatelného doručení výpovědi uživateli, příp. jeho zástupci nebo opatrovníkovi.
 2. Přestěhoval-li se uživatel natrvalo do nového bydliště, které je mimo dosah působnosti pečovatelské služby, a provozní a organizační důvody nedovolují tuto službu ze strany poskytovatele uživateli zajistit.
 3. Odešel-li uživatel do zařízení sociálních služeb pobytového typu.
 4. Nevyužívá-li uživatel déle než 6 měsíců úkony pečovatelské služby dle Smlouvy.
 5. Uživatel porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy, např. neplatí úhrady za poskytnuté služby déle než jeden měsíc.
 6. Uživatel se chová k pracovníkům pečovatelské služby způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení osobní důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí (chování, které je v rozporu s dobrými mravy, slovní či fyzické obtěžování, nezabezpečení domácích zvířat apod.) Ukončení služby v těchto případech musí předcházet nejméně 3 opakovaná jednání zaznamenána v individuální dokumentaci klienta. Při druhém z těchto jednání bude klient písemně upozorněn na možnost okamžité výpovědi služby a budou mu nabídnuty adresy jiných poskytovatelů služeb.
 7. Nedodržuje-li uživatel vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem, nebo porušuje-li Smlouvu v dalších ustanoveních, a to i přes písemné upozornění poskytovatele na nedodržování dohodnutých pravidel.

6.4. Výpověď Smlouvy doručí poskytovatel prokazatelně nejlépe do vlastních rukou uživatele.

6.5. Proti rozhodnutí poskytovatele vypovědět uživateli Smlouvu se může uživatel odvolat do 15 dnů ode dne doručení výpovědi a to ke starostovi obce.

6.6. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí minimálně 15 dnů.

Článek č. 7

Podmínky pro odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby ze strany poskytovatele

7.1. Poskytovatel může odmítnout uzavřít Smlouvu v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., § 91 odst. 3, kterými jsou:

 • poskytovatel neposkytuje službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

7.2. Jestliže poskytovatel odmítne z důvodů uvedených v odstavci 7. 1. uzavřít se zájemcem o pečovatelskou službu Smlouvu, sepíše o této skutečnosti se zájemcem o službu protokol o ústním jednání. Pokud o to zájemce požádá, vydá o tom písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy a toto oznámení předá zájemci.

7.3. Poskytovatel je povinen vést evidenci žadatelů, se kterými nemohla být uzavřena smlouva z důvodů, že nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby.

Článek č. 8

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby a jejich vyřizování

8.1. Právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby je oprávněn uživatel, uživatel prostřednictvím jiné osoby (návštěvy), zákonný zástupce uživatele (opatrovník) nebo příbuzní uživatele. V případě, že podá stížnost jiná osoba než příjemce služby, kterého se stížnost týká, je povinností osoby vyřizující stížnost uvědomit daného příjemce o podané stížnosti. Stěžovatel bude informován v nezbytném rozsahu s ohledem na povinnost ochrany osobnosti a osobních údajů dotčeného příjemce.

8.2. Stížnost se podává nejčastěji písemnou formou na podatelnu Obecního úřadu Břasy. Podavatel stížnosti může také využít schránku na pochvaly a stížnosti umístěnou v Domě s pečovatelskou službou, Břasy č. p. 300.

8.3. Při podání stížnosti je možné obracet se na sociální pracovnici obce Břasy, zaměstnance podatelny obce Břasy, starostu obce nebo pracovníka pečovatelské služby

8.4. Schránka na stížnosti, která je umístěna v Domě s pečovatelskou službou Břasy č. p. 300 a označena „Pochvaly a stížnosti“, je vybírána sociální pracovnicí (v případě její nepřítomnosti pečovatelkou) každé pondělí, popř. první pracovní den v týdnu. U schránky na pochvaly a stížnosti nebo u sociální pracovnice či pečovatelky je dostupný k využití formulář pro podání.

8.5. Stížnost, která se týká konkrétní osoby, řeší zaměstnanci obecního úřadu Břasy nebo starosta obce, který vyřízení všech stížností podepisuje.

8.6. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů od přijetí, výsledné vyřízení stížnosti je předáno nebo zasláno stěžovateli. Pokud se jedná o anonymní stížnost, bude výsledné šetření vyvěšeno na nástěnce pečovatelské služby po dobu 15 dnů.

8.7. U stížnosti vhozené do schránky pochval a stížností se lhůta 30 dní počítá ode dne pravidelného výběru schránky.

8.8. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti informuje poskytovatel uživatele o možnosti obrátit se na nadřízený orgán nebo instituci sledující dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti poskytovatelem. Jedná se o následující instituce:

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, u kterého je pečovatelská služba registrována – Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
 • Veřejný ochránce práv (ombudsman) – Údolní 39, 602 00 Brno,
 • Český helsinský výbor – Štefánikova 21, 150 00 Praha 5.

Článek č. 9

Nouzové a havarijní situace

9.1. Za nouzové a havarijní situace jsou považovány z hlediska poskytování pečovatelské služby především tyto situace:

 • agresivní klient
 • agresivní partner
 • agresivní návštěvník
 • nezvaný návštěvník
 • klient začal být konfliktní
 • klient je uzamčený v bytě – není případ ohrožení
 • klient je uzamčený v bytě – případ ohrožení
 • klient si zabouchl dveře
 • klient se ztratil, nebo je nezvěstný
 • klienta přivezli z nemocnice ve špatném stavu
 • klient je pod vlivem návykové látky
 • náhlá smrt klienta
 • sebepoškozování klienta
 • šikana ze strany pracovníka
 • týrání rodinou
 • klient je rodinou obírán o peníze
 • na klientovi byl spáchán trestný čin
 • klient spáchá trestný čin
 • nález nebezpečné věci (drogy, zbraň, atd.)
 • ohlášení bomby v budově
 • klientovi se údajně ztratily peníze

Článek č. 10

Spolupráce s dalšími fyzickými a právnickými osobami, návaznost na dostupné zdroje

10.1. Pečovatelská služba spolupracuje s těmi, které uživatel označí, že s nimi v jeho zájmu má být spolupracováno.

10.2. Osoby, případně instituce, se kterými má být spolupracováno, jsou uvedeny ve Smlouvě, ve které je uveden i kontakt na osoby, se kterými je možná spolupráce.

10.3. Na požádání klienta poskytovatel zprostředkuje kontakt s dalšími komerčními či společenskými institucemi a fyzickými nebo právnickými osobami za účelem poskytování služeb nebo společenského vyžití.

10.4. Pracovnice pečovatelské služby podporuje klienta v jeho schopnostech a kompetencích tak, aby byl součástí přirozených, běžných vztahů a využíval běžné instituce a služby v okolí.

10.5. Pracovnice pečovatelské služby nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. S těmito institucemi spolupracuje a vytváří příležitosti, které může klient využívat.

Článek č. 11

Kontrola zajištění kvality služeb a spokojenosti

11.1. Pro zhodnocení kvality poskytování sociální služby se uskutečňují pravidelná setkání nebo porady zaměstnanců pečovatelská služby obce Břasy. Na jednáních se shrne práce zaměstnanců za uplynulé období, zhodnotí se, zda je praxe v souladu s veřejným závazkem a proberou se věci ohledně pečovatelské služby, které jsou aktuální a potřebují co nejrychlejší řešení.

11.2. Pečovatelská služba zjišťuje spokojenost svých klientů. Důležitým nástrojem zjištění kvality vykonávané činnosti je zpětná vazba klientů. Zpětná vazba je vždy pro klienta bezpečná, aby klient mohl beze strachu sdělit svůj názor.

11.3. Spokojenost či nespokojenost klientů se také zjišťuje pomocí dotazníků hodnotící pečovatelské služby. Dotazník se předkládá klientům k vyplnění jednou ročně, aby zhodnotili dosažení svých osobních cílů a přístup pracovníků pečovatelské služby. Dotazník je zcela dobrovolný a anonymní.

11.4. I další zaměstnanci Obecního úřadu Břasy jsou též důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění poskytování pečovatelské služby, a proto pečovatelská služba pracuje s jejich názory a podněty.

11.5. Stížnosti na kvalitu nebo poskytování pečovatelské služby jsou brány jako možný podnět pro zkvalitnění poskytování služeb.

Článek č. 12

Ochrana práv uživatelů

12.1. Pracovníci pečovatelské služby jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech osobních údajích klientů, kterým jsou služby poskytovány, a o všech skutečnostech týkajících se klientů, které se při výkonu pečovatelské služby dozvěděli. Tato povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení poskytování služeb u klienta nebo po ukončení pracovního poměru pracovníka obce Břasy.

12.2. Pro ochranu práv klientů je vypracován Etický kodex pracovníků pečovatelské služby obce Břasy, který obsahuje:

 • základní etické zásady,
 • pravidla etického chování pracovníků ve vztahu ke klientovi, ve vztahu ke kolegům, ve vztahu ke svému zaměstnavateli, ve vztahu k veřejnosti, ve vztahu ke svému povolání a profesi,
 • řešení etických problémů a dilemat.

12.3. Etický kodex je závazný pro všechny pracovníky pečovatelské služby včetně stážistů.

Článek č. 13

Závěrečná ustanovení

13.1. Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance pečovatelské služby obce Břasy.

13.2. S obsahem tohoto vnitřního přepisu bude seznámen každý uživatel, kterému má být poskytována pečovatelská služba na základě Smlouvy. Podpisem této smlouvy se klient zavazuje tento přepis dodržovat.

 

V Břasích dne 22. dubna 2015.

 

Ing. Mgr. Miroslav Kroc, v. r.                                                                               starosta obce

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mobilní turistický průvodce

Mobilní turistický průvodce

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

 • 2286Aktuální počet obyvatel
 • 458Nadmořská výška v metrech
 • 2144Rozloha obce v hektarech
 • 1379První písemná zmínka