Břasy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v obci Břasy

Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. společně s řadou prováděcích vyhlášek. Vzhledem k nové legislativě musela obec Břasy aktualizovat obecně závazné vyhlášky v odpadovém hospodářství. Nová legislativa má motivovat lidi k většímu třídění odpadu tak, aby zbylý směsný komunální odpad ukládaný do popelnice byl co nejmenší a tím pádem i četnost svozu menší.

Aktuální Obecně závazná vyhláška obce Břasy č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství popisuje, jak je nastaven systém odpadového hospodářství na území obce Břasy, jak se odpady třídí, kam se odkládají a kde jsou nádoby na tříděný odpad.

Všichni občané jsou povinni odděleně soustřeďovat do zvláštních sběrných nádob na místa určená obcí následující složky odpadu: papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, textil, biologický odpad, drobný elektroodpad a směsný komunální odpad.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad z domácnosti po stanoveném vytřídění výše jmenovaných odpadů do zvláštních sběrných nádob.

Zvláštní sběrné nádoby jsou:

a) zvonové kontejnery se spodním výsypem – papír (modrý), plasty a nápojové kartony (žlutý), sklo (zelený), kovy (šedý, budou doplněny v roce 2022),

b) černé upravené popelnice – jedlé oleje a tuky,

c) velkoobjemové bílé kontejnery s výklopem –textil,

d) velkoobjemové červené kontejnery s výklopem – drobný elektroodpad,

e) velkoobjemové zelené kontejnery – biologické odpady.

 

Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na volně přístupných veřejných prostranstvích na následujících stanovištích (nádoby na kovy budou doplněny v roce 2022):

Břasy              obecní úřad                 papír, plast, sklo, textil, kovy;

                        bytovky                      papír, plast, sklo, jedlé oleje a tuky, textil,                                                                 kovy;

                        za Trianou                   papír, plast, sklo;

                        Bílkovna                     papír, plast, sklo, textil, oděvy, elektroodpad;

                        Coop Břasy                 papír, plast, sklo, jedlé oleje a tuky, textil,                                                                 kovy;

                        DPS 300                     papír, plast, sklo;

                        DPS 60                      papír, plast, sklo;

                        Haldičky                     papír, plast, sklo (stanoviště bude doplněno                                                              2022).

 

Stupno           nad nádražím             papír, plast, sklo, textil, sklo (stanoviště bude                                                            doplněno 2022);

                        Coop Stupno             papír, plast, sklo;

                        knihovna                   papír, plast, sklo, textil;

                        mateřská škola          papír, plast, sklo;

                        u pomníku TGM         papír, plast, sklo, jedlé oleje a tuky, kovy,                                                                  elektroodpad;

                        stavební obvod           papír, plast, sklo.

 

Kříše              náves                           papír, plast, sklo, jedlé oleje a tuky, kovy,                                                                   elektroodpad;

                      Bašta                           papír, plast, sklo;

               kulturní dům                biologický odpad.

 

Vranovice      náves                           papír, plast, sklo, jedlé oleje a tuky, kovy,                                                                  elektroodpad;

             začátek obce                biologický odpad.

 

Darová           zastávka                      papír, plast, sklo, komunální odpad;

                     Darovanský dvůr           papír, plast, sklo.

 

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny a je zakázáno ponechávat odpad v okolí těchto sběrných nádob (takový odpad občané odvezou do sběrného dvoru).

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat (např. sešlápnutím PET lahví nebo plechovek, roztrháním větších papírových odpadů).

Do sběrné nádoby na použité jedlé oleje a tuky se tento odpad vkládá slitý a pevně uzavřený v PET lahvích.

Biologický odpad představují rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností. Přednostně se tyto rostlinné zbytky ukládají do domácích kompostérů k dalšímu využití nebo lze biologický odpad rostlinného původů odkládat do kontejnerů v Kříších nebo Vranovicích. Ve Stupně za viaduktem je možné odložit biologický odpad na ploše pro soustřeďování biologického odpadu. Je nutné se řídit informačními tabulemi na jaké místo se jednotlivý bioodpad na ploše soustřeďuje. Zvlášť je místo určené pro trávu, listí a rostlinné zbytky a zvlášť pro zbytky stromů, větve a eventuelně pro kořeny stromů zbavené země a kamenů. Umístění jakéhokoliv jiného odpadu na této ploše je přísně zakázáno a pokuta může být udělena až do výše 500.000 Kč.

Použité baterie (mono články) lze odevzdávat do označených papírových krabic na těchto místech: Obecní úřad Břasy, knihovna Stupno, pošta Břasy, DPS 60, DPS 300, sběrný dvůr.

 

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad z každé nemovitosti (domácnosti) se odkládá do sběrných nádob pořízených občany, případně právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami.

Je možné používat jen tyto sběrné nádoby:

a) popelnice (plechové nebo plastové o objemu 110, 120 litrů);

b) velkoobjemové kontejnery (plechové nebo plastové o objemu 1100 litrů).

Do sběrné nádoby je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadu než směsný komunální odpad. Sběrnou nádobu je možné naplnit jen tak, aby bylo možné nádobu uzavřít a odpad z ní při manipulaci nemohl vypadávat.

Sběrné nádoby jsou včas, minimálně v den svozu (nejdéle do 6 hod.) umístěné v blízkosti komunikace před domem, bytovkou nebo provozovnou pro odvoz svozovou firmou (zajišťuje firma SUEZ a.s.).

Každá nemovitost v obci musí mít uhrazený poplatek za odkládání komunálního odpadu. V obci Břasy je stanoven minimální základ dílčího poplatku 60 litrů odpadu za měsíc, což je 720 litrů odpadu za rok (týká se hlavně prázdných nemovitostí). Sazba poplatku činí 0,80 Kč za jeden litr.

Obyvatelé nebo majitelé každé nemovitosti si vyberou nejvhodnější druh svozu směsného komunálního odpadu, který do 31. ledna Obecnímu úřadu Břasy uhradí a vyzvednou si příslušnou známku, kterou nalepí na sběrnou nádobu (popelnici, kontejner).

 

Druhy a způsob svozů

11 svozů – letní svoz, bílá známka, roční poplatek 968 Kč

     vhodný zvláště pro rekreační nemovitosti;

     od 1. 5. do 30. 9. jednou za 14 dní;

     sběrná nádoba se vyváží každý sudý týden v den svozu dané části obce.

 

12 svozů – 1x měsíčně, modrá známka, roční poplatek 1.056 Kč

     celoroční svoz;

     sběrná nádoba se vyváží poslední svoz v měsíci v den svozu dané části obce.

 

26 svozů – 1x za 14 dní, žlutá známka, roční poplatek 2.288 Kč

     celoroční svoz, sběrná nádoba se vyváží v den svozu dané obce následovně:

     Břasy, Stupno, Vranovice, Darová – liché týdny;

     Kříše – sudé týdny.

 

41 svozů – kombinovaný, zelená známka, roční poplatek 3.608 Kč

     celoroční svoz, sběrná nádoba se vyváží v den svozu dané obce následovně:

     Letní svoz od 1. 5. do 30. 9. (1x za 14 dní):

                  Břasy, Stupno, Vranovice, Darová – liché týdny;

                  Kříše – sudé týdny.

     Zimní svoz od 1. 10. do 30. 4. (1 x za 7 dní), každý týden v den svozu dané části                             obce.

 

52 svozů – 1 x týdně, červená známka, roční poplatek 4.576 Kč

     celoroční svoz, sběrná nádoba se vyváží každý týden v den svozu dané obce.

 

Svozové dny jednotlivých obcí:

     pondělí       Kříše;

     úterý          Břasy, Vranovice, Darová;

     středa         Stupno.

 

Jednorázový svoz (88 Kč), jako výjimečný svoz je možné dokoupit dle potřeby k některému z pravidelných svozů v průběhu roku.

Bez předplaceného pravidelného svozu je nutné zakoupení minimálně 7 kusů jednorázového svozu najednou, aby byla splněna pro nemovitost podmínka úhrady minimálního poplatku.

V chatových oblastech (Darová, Vranovice), kde není možné zajíždět vozidlem svozové firmy k nemovitostem majitelů chat se směsný komunální odpad soustřeďuje do zeleného velkoobjemového kontejneru a vlastníci nemovitostí Obecnímu úřadu Břasy hradí poplatek 900 Kč.

 

Poplatek za vybraný svoz popelnice (kontejneru) lze uhradit následujícím způsobem:

a) platební kartou nebo hotově na Obecním úřadu Břasy (po, st 7 – 11, 12 – 17; út 7 – 11, 12 – 15:30; pá 7 – 11, 12 – 14);

b) na účet obce Břasy u Komerční banky, číslo účtu 823381/0100, variabilní symbol 1337XYZ, kde je X – číslo obce: 1 – Břasy, 2 – Stupno, 3 – Kříše, 4 – Vranovice, 5 – Darová, Y – číslo popisné nemovitosti, Z – vyplní pouze objekty s číslem evidenčním (chaty) doplněním čísla 10. Ohledně správného vyplnění variabilního symbolu je možné si zavolat na Obecní úřad Břasy, tel.: 371 791 094, email: pokladna@obecbrasy.cz . Pro známku si je pak nutné dojít na OÚ po připsání částky na účet obce (cca 3 dny po úhradě).

S poplatníky bude při předání známky k nalepení na sběrnou nádobu zároveň sepsána ohlašovací povinnost za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V případě zapojení např. nového občana v průběhu roku z důvodu přistěhování apod., se uhradí jen odpovídající počet svozů z vybraného druhu svozů do konce roku.

Sběrný dvůr Stupno

Ve Sběrném dvoře ve Stupně, který se nachází u již uzavřené skládky Flora, je možné pro občany Břas odkládat zdarma např. objemný odpad (nábytek, matrace, koberce apod.), nebezpečný odpad (oleje, kyseliny, barvy, chemikálie apod., odložení azbestu a rtutě je zpoplatněno), elektro zařízení (pračky, myčky, lednice, bojlery, televize, počítače, sekačky apod.) V menším množství lze na sběrném dvoře odložit i stavební odpad a dalších 43 druhů odpadů. Většinu odpadů (přes 22 druhů) je přebírána od občanů zdarma a některé odpady jsou váženy a zpoplatněny dle platného seznamu a ceníku Sběrného dvora Stupno. Občané Břas mohou za kalendářní rok bezplatně odevzdat do sběrného dvora 4 kusy pneumatik bez disku.

Provozní doba Sběrného dvora Stupno: úterý a čtvrtek 10 – 18, sobota 8 – 12 hod.

 

Stavební a demoliční odpad (cihly, beton, tašky, kameny, stavební suť, zem apod.) lze předávat za poplatek například těmto firmám:

RECYKLÁČ s.r.o.,              Zeyerova 1032, Rokycany, tel. 606 943 515;

provozní doba PO – Pá 7–17 hod.

AZS 98 s.r.o.,                         směrem na Šťáhlavy, vlevo za vojenským muzeem, tel. 737 225 656;

provozní doba PO – PÁ 7–11 a 11:30 – 15:30

 

Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou, zapojit do obecního systému odpadového hospodářství na základě uzavřené smlouvy s obcí. Komunální odpad pak odkládají podle druhu odpadu do zvláštních sběrných nádob umístěných na stanovištích, Sběrného dvora nebo vlastní sběrné nádoby (popelnice) umístěné na místě podle smlouvy.

Úplné znění Obecně závazných vyhlášek je na webových stránkách obce Břasy www.obecbrasy.cz.