#

Navigace

Obsah

Znak obce0002OBEC BŘASY

 

Břasy, Darová, Kříše, Stupno, Vranovice

 

PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI BŘASY

na roky 2018 - 2025

 

Zpracováno k naplnění § 6a zákona č. 115/2001 Sb.

Zpracoval Miroslav Kroc, starosta obce

 

Schváleno Zastupitelstvem obce Břasy dne 28. června 2018.

 

1. Úvod

 

Oblast sportu je v posledních letech velmi dynamickou oblastí, která svým způsobem reaguje na změny ekonomických, sociálních i životních podmínek. Současně se zvyšují hodnota zdraví, roste snaha o zkvalitňování života, smysluplné aktivní užívání volného času, zdravý životní styl, ale také o sociální kontakt, seberealizaci a aktivní odpočinek.

 

Pohybové aktivity dětí dlouhodobě klesají, rovněž dlouhodobě klesá jejich fyzická zdatnost a snižuje se pohybová gramotnost. Nedostatek přirozeného pohybu vede ke zvýšenému výskytu dětské obezity. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně 25% chlapců a 13% dívek v české populaci.

 

Plán rozvoje sportu v obci Břasy je dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce a jejích obyvatel. Cílem tohoto plánu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách v obci a navrhnout i způsob financování podpory sportu v obci. Snahou obce bude vycházet z potřeb obyvatel a podpora se bude odvíjet i od sportovně historických tradic. Snahou obce bude také koordinovat činnost sportovních subjektů, respektování potřeb svých občanů, kontrola efektivnosti vynaložených finančních prostředků a využívání různých sportovních dotací. Obec si je vědoma důležitého spontánního sdružování a spolkové činnosti, od kterých se odvíjí sounáležitost občanů s obcí.

 

 

2. Základní charakteristiky obce Břasy

 

Rozloha obce                                                                                    2 149 ha

Počet obyvatel (k 1. 1. 2018)                                                            2 216

Počet částí obce                                                                                       5

Pořadí obce v okrese Rokycany dle počtu obyvatel (z 68 obcí)              6

Pořadí obce v Plzeňském kraji dle počtu obyvatel (z 501 obcí)            41

Pořadí obce v ČR dle počtu obyvatel (z 6 258 obcí)                           625

 

Věková struktura obyvatel obce Břasy (k 1. 1. 2018)

 

Celkem

ve věkové skupině

Muži

ve věkové skupině

Ženy

ve věkové skupině

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

2216

338

1393

462

1092

171

715

196

1124

167

678

266

 

 

3. Základní legislativní normy

 

Základní dokumenty:

 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

§ 6 Úkoly obcí

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:

 1. zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
 2. zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
 3. zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnosti občanů,
 4. kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
 5. zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

  (2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

   

  § 6a Plány v oblasti sportu, odst. (2)

  Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

   

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 85, odst. c)

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 9 Výdaje rozpočtu obce

(1) Z rozpočtu obce se hradí zejména

a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,

b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,

h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec,

i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.

 

4. Školní sport

 

Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se ve vztahu s biologickým a psychomotorickým vývojem dětí a mládeže utvářejí a formují i postoje k pohybové aktivitě. Pravidelná účast dětí a mládeže k organizované i volnočasové pohybové aktivitě příznivě ovlivňuje také vztah k pohybovým aktivitám a ke sportu v dospělosti. Až 85% pohybových aktivit dětí v Evropské unii je realizováno ve školách, proto má pohyb a sport v rámci školní výuky a ve školních sportovních klubech pro tělesný rozvoj žáků i pro jejich zdraví mimořádný význam. Navíc sport má i výchovný a socializační faktor a jedná se o účinnou formu prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.

 

5. Veřejně přístupné sportovní a volnočasové areály obce

 

Veřejně přístupné volnočasové areály jsou velmi důležité pro rozšíření pohybových a sportovních aktivit obyvatel, především pak dětí a mládeže. Umožňují různorodé pohybové aktivity, kterých se mohou účastnit jednotlivci i skupiny zájemců, umožňují setkávání a podporují soutěživost. Sportování celých rodin pak děti motivuje nejvíce a příklad rodičů je pro ně nejlepším impulzem pro rozvoj aktivního způsobu života v dospělosti.

 

Snahou obce bude vytvářet základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit, včetně stabilizace sportovního zázemí dle potřeb obyvatel obce. Výstavba sportovní vybavenosti nebo volnočasových sportovních areálů ale znamená pro obec nejenom vysokou vstupní investici, ale také každoroční výdaje na provoz a údržbu hřišť. Další finance jsou potřeba na rekonstrukce sportovních povrchů hřišť a zázemí sportovišť po určité době užívání a obnovu sportovního vybavení.

 

 

6. Přehled sportovních zařízení v obci Břasy

 

Darová

Darovanský dvůr Resort v soukromém vlastnictví, využití za poplatek

 

Vranovice

Tělocvična se zázemím,

Sokolské hřiště ve vlastnictví Sokola Vranovice,

Hasičárna (zázemí SDH Vranovice, jednotka JPO V)

 

Kříše

Hřiště ve vlastnictví TJ Baník Kříše

Motokrosový areál (zázemí Moto klubu Kříše v AČR)

Kulturní dům ve vlastnictví TJ Baník Kříše (zázemí pro stolní tenis)

Jízdárna v soukromém vlastnictví (p. Dachová)

Hasičárna (zázemí SDH Kříše, jednotka JPO V, práce s mládeží)

 

Stupno

Školní zázemí:

Areál házenkářského hřiště ve vlastnictví TJ Sokol Stupno:

Tenisové kurty ve vlastnictví TJ Sokol Stupno:

Dětské hřiště v Dolním Stupně a U Dubu

Hasičárna (zázemí SDH Stupno)

 

Břasy

Fotbalový areál:

Volnočasový areál Ultramarinka:

Areál sokolovny ve vlastnictví TJ Sokol Břasy:

Dětské hřiště u hasičárny

Hřiště u vojenských bytovek

Zázemí pro spolek Psí sporty Žabka v soukromém vlastnictví

Hasičárna (zázemí SDH Břasy, jednotka JPO III)

 

 

7. Přehled sportovních spolků

 

V obci Břasy je pestrá spolková činnost a v současné době je v obci registrováno 16 sportovních spolků, z nichž jsou 4 sbory dobrovolných hasičů. Přehled spolků je uveden v Příloze č. 1.

 

 

8. Podpora obce k rozvoji sportu

 

Obec Břasy zajišťuje fungování, udržování a i provozování svých sportovních zázemí. Dále obec podporuje činnost sportovních spolků pravidelnými dotacemi dle směrnice č. 9/2015, Obecné zásady pro poskytování dotací, schválené zastupitelstvem obce dne 3. 12. 2015. Na základě žádostí spolků rada obce nebo zastupitelstvo obce zpravidla v únoru schválí výše dotací a po zpracování a podepsání smluv je snahou obce odeslání schválených finančních prostředků do 31. března na účty spolků.

Obec se dále snaží udržovat sportovní areály a příslušné zázemí ve vlastnictví obce v odpovídajícím stavu a umožňuje obyvatelům jejich využití. Obec také v dotacích nebo přímo pomáhá finančně i k fungování a udržování majetku sloužícího ke sportování ve vlastnictví sportovních spolků.

Přibližný přehled včetně plánu finanční podpory obce k rozvoji sportu v letech 2015 – 2025 je uveden v Příloze č. 2.

Plán investic, rekonstrukcí a údržby sportovních zařízení ve vlastnictví obce a spolků v dalších letech je uveden v Příloze č. 3. Snahou obce bude průběžné dovybavování sportovních zařízení, dětských hřišť, modernizace sportovních zařízení, propagace sportovních akcí, rozvoj cyklostezek, turistických cest nebo naučných stezek na katastru obce. Zvláště pro školní děti a sportovní spolky by hlavně přes zimní období byla potřebná výstavba odpovídající tělocvičny ve školním areálu nejlépe v letech 2020 – 2025.

Plán rozvoje sportu v obci Břasy je zveřejněn na webových stránkách obce a je dostupný ve fyzické podobě na Obecním úřadě Břasy.

 

 

Přehled příloh:

Příloha č. 1      Přehled sportovních spolků v obci Břasy

Příloha č. 2      Přehled finanční podpory obce Břasy k rozvoji sportu

Příloha č. 3      Návrh investic a rekonstrukcí pro podporu rozvoje sportu v letech 2018 - 2025

 

přílohy